Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 29 tháng 06 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thư viện ảnh

Thư viện ảnh