Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "

Ngày 27 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Đảng bộ

Đảng bộ

Toàn văn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh