Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "

Ngày 03 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Đảng bộ

Đảng bộ

Toàn văn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh