Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''

Ngày 18 tháng 10 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Đảng bộ

Đảng bộ

Toàn văn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh