Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 03 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Đoàn TNCS HCM » Danh hiệu và thành tích

Danh hiệu và thành tích