Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 29 tháng 06 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Đội TNTP » Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức