Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 27 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Học tập và rèn luyện của học sinh

Học tập và rèn luyện của học sinh