Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 24 tháng 08 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Trải nghiệm sáng tạo » Hướng về nguồn cội