Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 02 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Khoa học - công nghệ

Khoa học - công nghệ