Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 02 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Khoa học - công nghệ » Nghiên cứu của giáo viên

Nghiên cứu của giáo viên

Cập nhật lúc : 16:56 11/09/2014  

Sử dụng các phương pháp trò chơi gây hứng thú học tập và khả năng “speaking” cho học sinh - GV: Mai Anh Ngọc (05/11/2011)

Sử dụng các phương pháp trò chơi gây hứng thú học tập và khả năng “speaking” cho học sinh - GV: Mai Anh Ngọc (05/11/2011)

A. ĐẶT VẤN ĐỀ

1. Lý do chän ®Ò tµi

a. Cơ sở lý luận

b. Cơ sở thực tiễn

2. Nhiệm vụ nghiªn cøu

3. Đối tượng nghiªn cứu

4. Kế hoạch và thời gian nghiªn cøu

5. Phương ph¸p nghiªn cøu

B. Nội dung và kết quả nghiªn cøu

1. Khảo s¸t t×nh h×nh học sinh

2. Một số giải ph¸p

3. Kinh nghiệm sử dụng c¸c ph­¬ng ph¸p trß chơi g©y høng thó häc tập và khả năng “speaking” cho học sinh:

4. Kết quả ®¹t ®­îc

C. KÕt luận

Chi tiết mời quý thầy cô và các bạn tải tại đây.

Số lượt xem : 1

Các tin khác