Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 29 tháng 06 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thời khóa biểu » Thời khóa biểu khối 9