Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "

Ngày 23 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Quy chế công khai » Quy chế công khai - Xếp loại đánh giá giáo viên của Hiệu trưởng năm học 17-18