Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Ngày 18 tháng 10 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Quy chế công khai » Quy chế công khai - Xếp loại đánh giá giáo viên của Hiệu trưởng năm học 17-18