Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Ngày 27 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 08:09 23/05/2020  

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN


HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:    957    /SGDĐT-KTKĐCLGD

V/v hướng dẫn đăng ký tuyển sinh trực tuyến

Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 5 năm 2020

Kính gửi:

-   Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;

-   Trường THPT, trường THCS&THPT, trường THCS trực thuộc;

-   Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Kế hoạch số 919/KH-SGDĐT ngày 18/5/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2020-2021, để đảm bảo thuận tiện cho học sinh khi đăng ký nguyện vọng tuyển sinh, Sở GD&ĐT xây dựng và triển khai phần mềm đăng ký tuyển sinh trực tuyến năm học 2020-2021, Sở GD&ĐT hướng dẫn các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

Các Phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường THCS trực thuộc thông báo đầy đủ cho học sinh và phụ huynh được rõ các thông tin về phương thức tuyển sinh các lớp đầu cấp, chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 theo Quyết định số 338/QĐ-SGDĐT ngày 20/02/2020 của SGD&ĐT. Đối với các trường tuyển sinh vào lớp 10 có tổ chức dạy môn ngoại ngữ tiếng Nhật và tiếng Pháp, việc thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh như những năm học trước, cụ thể: Trường THPT Nguyễn Huệ: 01 lớp tiếng Nhật và 01 lớp tiếng Pháp, Trường THPT Hai Bà Trưng: 01 lớp tiếng Nhật, Trường THPT Nguyễn Trường Tộ: 01 lớp tiếng Pháp, Trường THPT Trần Văn Kỷ: 01 lớp tiếng Pháp. Hướng dẫn và tổ chức cho học sinh đăng ký nguyện vọng tuyển sinh trực tuyến trên Website http://tuyensinh.thuathienhue.edu.vn (theo lịch công tác ở Phụ lục I và các hướng dẫn đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 10 từ Phụ lục V đến IX) theo đúng địa bàn tuyển sinh (tại Phụ lục II).

-   Các trường phải có trách nhiệm rà soát, kiểm dò chính xác các thông tin đăng ký của học sinh, tránh các sai sót dẫn đến làm ảnh hưởng quyền lợi của học sinh sau này.

-    Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu ở Phụ lục III) lập thành hai bản, có chữ ký xác nhận của học sinh, phụ huynh học sinh và Hiệu trưởng; trường THCS lưu giữ một bản, học sinh giữ một bản (đây là cơ sở để học sinh nộp đơn dự tuyển vào trường THPT).

-   Các trường THCS có nhiệm vụ nhận phiếu đăng ký nguyện vọng tuyển sinh của các học sinh đã học tại trường chưa được trúng tuyển vào lớp 10 các năm học trước và còn trong độ tuổi tuyển sinh.

Nhận được Công văn này, yêu cầu các đơn vị nghiên cứu, tổ chức thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình triển khai, nếu có điều gì cần trao đổi đề nghị liên hệ Sở GD&ĐT (thông qua Phòng Khảo thí-KĐCLGD, ĐT: 0234.3846063)./.

Nơi nhận:                                                                                 GIÁM ĐỐC

-  Như trên;

-  Ban Giám đốc;

-  Website của Sở;

-  Lưu: VT, KT.

Ký bởi: Sở Giáo dục và Đào tạo Email: sgddt@thuathie nhue.gov.vn

Cơ quan: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Thời gian ký: 22/05/2020

4:09:27 CH

Nguyễn Tân

Phụ lục I

LỊCH CÔNG TÁC  ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH

TRỰC TUYẾN VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2020-2021

 (Kèm theo Công văn số 957 /SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 22/5/2020

của Sở Giáo dục và Đào tạo)

TT

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

Đơn vị tham gia

Thời gian

thực hiện

1   

Hướng dẫn và tổ chức cho học sinh đăng ký nguyện vọng tuyển sinh trực tuyến trên Website: http://tuyensinh.thuathienhue.edu.vn theo đúng địa bàn tuyển sinh.

Các Phòng GD&ĐT

Các trường THCS

Từ ngày 27/5/2020 đến 17h00 ngày 05/6/2020

2   

Các trường THCS duyệt danh sách đăng ký tuyển sinh trên hệ thống Website và tải danh sách đăng ký tuyển sinh đã duyệt gửi về Phòng GD&ĐT.

Các Phòng GD&ĐT

Các trường THCS

Ngày 07/6/2020

3   

Các Phòng GD&ĐT xét duyệt danh sách đăng ký tuyển sinh từ các trường và tải danh sách đã xét duyệt gửi về Sở thông qua phòng KT-KĐCLGD.

Sở GD&ĐT

Phòng GD&ĐT

Chậm nhất đến 17h00 ngày 10/6/2020

4   

Sở sẽ tổng hợp dữ liệu và thông báo (lần 1) thống kê số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng tuyển sinh vào các trường THPT và THCS&THPT trên địa bàn tỉnh.

Sở GD&ĐT

Phòng GD&ĐT

Trước ngày 14/6/2020

5   

Trường THCS tổ chức cho học sinh thay đổi nguyện vọng tuyển sinh.

Lưu ý: Các trường cần cử đủ người cập nhật dữ liệu, kiểm dò cẩn thận trước khi xét duyệt và chuyển dữ liệu chính thức về Phòng GD&ĐT.

Các Phòng GD&ĐT

Các trường THCS

Từ ngày 14/6/2020 đến

17h00  ngày 23/6/2020

6   

Các Phòng GD&ĐT duyệt danh sách đăng ký tuyển sinh chính thức và tải danh sách ghi vào đĩa CD (có ký xác nhận trên nhãn đĩa) đồng thời in ra giấy một bản danh sách tất cả các thí sinh đăng ký nguyện vọng (có ký xác nhận của Lãnh đạo Phòng GD&ĐT) và gửi về Phòng KT-KĐCLGD. Tại Phòng GD&ĐT, sau khi tiếp nhận và xét duyệt dữ liệu học sinh đăng ký từ các trường THCS, phải lưu trữ danh sách (có xác nhận của hiệu trưởng trường THCS) để đối chiếu sau này.

Sở GD&ĐT

Các Phòng GD&ĐT

Trước ngày 25/6/2020

7   

Các trường THPT lấy dữ liệu học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 của trường từ trang Website cổng thông tin đào tạo http://qlttgddt.thuathienhue.edu.vn để tiến hành thu hồ sơ.

Sở GD&ĐT

Các Phòng GD&ĐT

Từ ngày 27/6/2020

Phụ lục II

ĐỊA BÀN TUYỂN SINH

 (Kèm theo Công văn số 957 /SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 22/5/2020

của Sở Giáo dục và Đào tạo)

 

- Học sinh có hộ khẩu thường trú tại huyện (thị xã hoặc thành phố) hay đang theo học tại các trường THCS trên địa bàn huyện (thị xã hoặc thành phố) được đăng ký dự tuyển vào trường THPT thuộc địa bàn huyện (thị xã hoặc thành phố).

- Những học sinh thuộc vùng tiếp giáp với nhiều trường THPT công lập hay ngoài công lập được đăng ký dự tuyển ngoài vùng tuyển sinh quy định như sau:

TT

Học sinh THCS

thuộc xã/phường

Huyện/thị xã/thành phố

Được dự tuyển vào trường THPT huyện/TX/TP

1                    

Quảng Thái

Quảng Điền

THPT Tam Giang;

THPT Phong Điền

2                    

Quảng Phú

Quảng Điền

THPT Nguyễn Đình Chiểu;

THPT Hương Trà

3                    

Quảng Thọ

Quảng Điền

THPT Đặng Huy Trứ

4                    

Quảng Thành, Quảng An

Quảng Điền

THPT Hương Vinh

5                    

Hải Dương

Hương Trà

THPT Tố Hữu

6                    

Hương Phong

Hương Trà

THPT Hoá Châu

7                    

Hương Sơ, An Hòa

Huế

THPT Đặng Huy Trứ;

THPT Hương Vinh

8                    

Phú Bình

Huế

THPT Hương Vinh

9                    

Hương Hồ, Hương Thọ

Hương Trà

THPT Bình Điền;

Các trường thuộc Tp. Huế

10               

Thuỷ Bằng

Hương Thuỷ

11               

Thuỷ Vân, Thuỷ Thanh

Hương Thuỷ

THPT Phan Đăng Lưu

12               

Phường Thủy Lương, Phường Thủy Châu, Phường Phú Bài

Hương Thủy

THPT Nguyễn Sinh Cung

13               

Phú Hồ, Phú Xuân, Phú Lương

Phú Vang

THPT Hương Thuỷ

14               

Xuân Lộc

Phú Lộc

THPT Nam Đông

15               

Thôn Bến Ván (xã Lộc Bổn)

Phú Lộc

THPT Phú Bài;

THPT Hương Thủy

16               

Hương Nguyên

A Lưới

THPT Bình Điền

 

Phụ lục III

PHIẾU ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG TUYỂN SINH

 (Kèm theo Công văn số 957 /SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 22/5/2020

của Sở Giáo dục và Đào tạo)

 

     PHÒNG (SỞ) GD&ĐT..........      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

      Trường: …………………..                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO LỚP 10

NĂM HỌC 2020-2021

Họ và tên: ...................................................... Học sinh lớp: .................

Sinh ngày: .......... tháng ..........  năm ............

Nơi sinh (chỉ ghi tỉnh hay TP trực thuộc TW): .......................................

Hộ khẩu thường trú:................................................................................

Địa chỉ liên lạc:................................... Điện thoại:..................................

Nguyện vọng vào trường: ............................................................................

(Nguyện vọng 1, ghi rõ tên trường)

Mã số:          

                                                                           Ngày     tháng      năm 2020

     Phụ huynh học sinh ký tên                                        Học sinh ký tên

XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG

 

PHẦN THAY ĐỔI NGUYỆN VỌNG TUYỂN SINH

Họ và tên: ......................................................Học sinh lớp: .............

Nguyện vọng  đã đăng ký vào trường:.............................................................. mã số.

Xin thay đổi nguyện vọng  vào trường:.............................................................. mã số.

                                                                           Ngày     tháng      năm 2020

     Phụ huynh học sinh ký tên                                        Học sinh ký tên

 

 

         Xác nhận của Hiệu trưởng                                 Xác nhận của GV chủ nhiệm

Ghi chú:

- Nguyện vọng vào trường (tên trường), mã số ghi đúng theo bảng mã kèm theo Công văn này.

- Trường THCS cần kiểm tra để nguyện vọng vào trường (tên trường) trùng với mã trường.

(Học sinh dự thi vào THPT chuyên Quốc Học không ghi nguyện vọng là THPT chuyên Quốc Học vào phiếu dự tuyển này)

- Nguyện vọng 2 (nếu có) sẽ đăng ký khi nộp đơn dự tuyển ở trường THPT.

- Phần thay đổi nguyện vọng tuyển sinh, thí sinh phôtô tờ phiếu đăng ký nguyện vọng tuyển sinh (thêm một bản) ghi đầy đủ thông tin, Nhà trường kiểm tra, ký xác nhận, trả cho học sinh một bản và lưu một bản để đối chiếu.   

Phụ lục IV

MÃ SỐ & CHỈ TIÊU TUYỂN SINH VÀO LỚP 10

CỦA CÁC TRƯỜNG THPT NĂM HỌC 2020-2021

(Dùng để học sinh ghi nguyện vọng dự tuyển vào trường THPT năm học 2020-2021)

 

 

TT

Đơn vị

Mã số

Chỉ tiêu

 

TT

Đơn vị

Mã số

Chỉ tiêu

1

THPT chuyên Quốc Học

1

420

 

21

THPT Vinh Lộc

21

360

2

THPT Nguyễn Huệ

2

588

 

22

THPT Thừa Lưu

22

440

3

THPT Hai Bà Trưng

3

588

 

23

THPT Nam Đông

23

295

4

THPT Gia Hội

4

462

 

24

THPT A Lưới

24

306

5

THPT Phan Đăng Lưu

5

616

 

25

THPT Nguyễn Trường Tộ

25

400

6

THPT Thuận An

6

528

 

26

THPT Bùi Thị Xuân

26

484

7

THPT Nguyễn Sinh Cung

7

400

 

27

THPT Đặng Trần Côn

27

440

8

THPT Vinh Xuân

8

360

 

28

THPT DTNT Tỉnh

29

100

9

THPT Tam Giang

9

280

 

29

THPT Trần Văn Kỷ

30

316

10

THPT Phong Điền

10

280

 

30

THPT Hương Lâm

32

136

11

THPT Nguyễn Đình Chiểu

11

400

 

31

THPT Cao Thắng

33

420

12

THPT Đặng Huy Trứ

12

520

 

32

THPT Tố Hữu

34

200

13

THPT Hương Vinh

13

360

 

33

THCS&THPT Hồng Vân

35

102

14

THPT Bình Điền

14

190

 

34

THPT Hương Trà

37

280

15

THPT Nguyễn Chí Thanh

15

480

 

35

THPT Hà Trung

39

228

16

THPT Hoá Châu

16

280

 

36

THPT Chi Lăng

41

240

17

THPT Hương Thuỷ

17

528

 

 

 

 

 

18

THPT Phú Bài

18

484

 

 

 

 

 

19

THPT An Lương Đông

19

520

 

 

 

 

 

20

THPT Phú Lộc

20

320

 

 

 

 

 

Chỉ tiêu tuyển sinh vào các lớp đầu cấp theo Quyết định số 338/QĐ-SGDĐT ngày 20/02/2020 về việc  giao một số chỉ tiêu cơ bản kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2020 – 2021.

Tải file 1      Tải file 2

Số lượt xem : 1144

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác