Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 28 tháng 07 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Văn bản điều hành

Văn bản điều hành

Công văn số 1006/SGDDT-CTTT-HSSV ngày 27/5/2020 về việc tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho học sinh đến trường và hoạt động phục vụ các kỳ thi tuyển sinh trên địa bàn tỉnh năm 2020

Trang 1/2
1 2