Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 15 tháng 08 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Văn bản điều hành

Văn bản điều hành

Cập nhật lúc : 09:17 06/04/2020  

Công văn số 532/SGDDT-GDTrH về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm 2020 - Ngày ban hành 24/03/2020

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
 

 


Số: 523/SGDĐT-GDTrH

V/v Báo cáo tình hình thực hiện

nhiệm vụ Giáo dục Trung học

Năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


Thừa Thiên Huế, ngày   24  tháng  03  năm 2020

 

 

                                   

          Kính gửi:

                   - Các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố Huế;

                   - Các trường THCS, THCS-THPT và THPT trực thuộc.

 

          Căn cứ Công văn số 709/BGDĐT-GDTrH ngày 05/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2019 – 2020, để chuẩn bị đón đoàn kiểm tra của Bộ GDĐT, Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị giáo dục thực hiện các nội dung sau:

          1. Chuẩn bị nội dung và xây dựng báo cáo theo các nội dung yêu cầu của Đoàn kiểm tra Bộ GDĐT (có đề cương báo cáo kèm theo).

          2. Các phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố Huế ngoài báo cáo của phòng, chỉ đạo các trường THCS xây dựng báo cáo theo các nội dung ở mục 1.

          3. Thời gian hoàn thành báo cáo ở cơ sở trước ngày 31/3/2020 để đón Đoàn kiểm tra của Bộ GDĐT từ tháng 4/2020.

          Sở GDĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề trao đổi, liên hệ về Sở GDĐT (qua phòng GDTrH) gặp Ô. Nguyễn Tấn Tường SĐT 0914237730, email: tuongnt@hue.edu.vn để được hướng dẫn./.

         

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, GDTrH.    

GIÁM ĐỐC

                       (Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Tân

 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

 

            I. Tình hình thực hiện hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019 – 2020 theo công văn  số 3892/ BGDĐT – GDTrH ngày 28/8/2019 của Bộ GDĐT.

            1. Đánh giá việc phát triển mạng lưới trường, lớp, học sinh

            1.1. Quy mô phát triển trường, lớp, học sinh và giáo viên.

            1.2. Các giải pháp đã thực hiện trong việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; củng cố, mở rộng, phát triển trường THPT chuyên và trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú.

            1.3. Công tác phổ cập giáo dục.

            1.4. Công tác tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

            2. Triển khai Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 – 2025 ban hành kềm theo Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

            3. Tăng cường thực hiện giáo dục đạo đức, lối sông, học tập và làm theo tư tưởng, đọa đức và phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tham nhũng; chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ quyền về biên giới, biển đảo.

            4. Tổ chức dạy học ngoại ngữ.

            5. Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học. Đổi mới  phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá.

            6. Đổi mới công tác quản lý giáo dục trung học.

            Báo cáo yêu cầu có số liệu, tỷ lệ cụ thể, so sánh với cùng kỳ năm trước.

            II. Tình hình và kết quả thực hiện các văn bản hướng dẫn khác của Bộ GDĐT.

            1. Công văn số 4612/ BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017 – 2018. Trong đó tập trung vào các nội dung: Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, đơn vị giáo dục; Thực hiện đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học các tổ/nhóm chuyên môn trong nhà trường; Thực hiện đổi mới phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá các tổ/nhóm chuyên môn trong nhà trường; Thực hiện công tác quản lý hoạt động dạy học, giáo dục đối với các tổ/nhóm chuyên môn trong nhà trường.

            2. Công văn số 344/BGDĐT-GDTrH, ngày 24/01 2019 về việc hướng dẫn triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT (nêu những hoạt động của Sở, Phòng GDĐT, nhà trường THCS, THPT).

            3. Chỉ thị 138/CT-BGDĐT ngày 18/01/2019 về việc triển khai các biện pháp chấn chỉ việc lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong các trường (nêu công tác hướng dẫn, triển khai Chỉ thị 138, các biện pháp chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong các trường; Kết quả triển khai thực hiện; Những khó khăn tồn taijtrong việc thực hiện Chỉ thị 138; Đề xuất kiến nghị).

            4. Công văn số 1106/BGDĐT-GDTrH ngày 20/3/2019 của Bộ GDĐT về việc Biện soạn và tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong chương trình giáo dục phổ thông (Xây dựng kế hoạch, thành lập ban biên soạn, thẩm định, xây dựng đề cương…)

            5. Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 về hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông (Kế hoạch triển khai, tiêu chí lựa chọn…)

            6. Các văn bản hướng dẫn khác của Bộ GDĐT liên quan đến gáo dục trung học.

            III. Những đề xuất, kiến nghị.

 

_____________________________

  

 

 

 

 

 

 

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
 

 


Số: 523/SGDĐT-GDTrH

V/v Báo cáo tình hình thực hiện

nhiệm vụ Giáo dục Trung học

Năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


Thừa Thiên Huế, ngày   24  tháng  03  năm 2020

 

 

                                   

          Kính gửi:

                   - Các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố Huế;

                   - Các trường THCS, THCS-THPT và THPT trực thuộc.

 

          Căn cứ Công văn số 709/BGDĐT-GDTrH ngày 05/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2019 – 2020, để chuẩn bị đón đoàn kiểm tra của Bộ GDĐT, Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị giáo dục thực hiện các nội dung sau:

          1. Chuẩn bị nội dung và xây dựng báo cáo theo các nội dung yêu cầu của Đoàn kiểm tra Bộ GDĐT (có đề cương báo cáo kèm theo).

          2. Các phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố Huế ngoài báo cáo của phòng, chỉ đạo các trường THCS xây dựng báo cáo theo các nội dung ở mục 1.

          3. Thời gian hoàn thành báo cáo ở cơ sở trước ngày 31/3/2020 để đón Đoàn kiểm tra của Bộ GDĐT từ tháng 4/2020.

          Sở GDĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề trao đổi, liên hệ về Sở GDĐT (qua phòng GDTrH) gặp Ô. Nguyễn Tấn Tường SĐT 0914237730, email: tuongnt@hue.edu.vn để được hướng dẫn./.

         

Số lượt xem : 343

Các tin khác