Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 15 tháng 08 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Văn bản điều hành

Văn bản điều hành

Cập nhật lúc : 11:27 23/05/2020  

Công văn số 957/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 22 tháng 5 năm 2020 về việc hướng dẫn đăng ký tuyển sinh trực tuyến

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:    957    /SGDĐT-KTKĐCLGD

V/v hướng dẫn đăng ký tuyển sinh trực tuyến

Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 5 năm 2020

Kính gửi:

-   Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;

-   Trường THPT, trường THCS&THPT, trường THCS trực thuộc;

-   Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Kế hoạch số 919/KH-SGDĐT ngày 18/5/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2020-2021, để đảm bảo thuận tiện cho học sinh khi đăng ký nguyện vọng tuyển sinh, Sở GD&ĐT xây dựng và triển khai phần mềm đăng ký tuyển sinh trực tuyến năm học 2020-2021, Sở GD&ĐT hướng dẫn các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

Các Phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường THCS trực thuộc thông báo đầy đủ cho học sinh và phụ huynh được rõ các thông tin về phương thức tuyển sinh các lớp đầu cấp, chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 theo Quyết định số 338/QĐ-SGDĐT ngày 20/02/2020 của SGD&ĐT. Đối với các trường tuyển sinh vào lớp 10 có tổ chức dạy môn ngoại ngữ tiếng Nhật và tiếng Pháp, việc thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh như những năm học trước, cụ thể: Trường THPT Nguyễn Huệ: 01 lớp tiếng Nhật và 01 lớp tiếng Pháp, Trường THPT Hai Bà Trưng: 01 lớp tiếng Nhật, Trường THPT Nguyễn Trường Tộ: 01 lớp tiếng Pháp, Trường THPT Trần Văn Kỷ: 01 lớp tiếng Pháp. Hướng dẫn và tổ chức cho học sinh đăng ký nguyện vọng tuyển sinh trực tuyến trên Website http://tuyensinh.thuathienhue.edu.vn (theo lịch công tác ở Phụ lục I và các hướng dẫn đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 10 từ Phụ lục V đến IX) theo đúng địa bàn tuyển sinh (tại Phụ lục II).

-   Các trường phải có trách nhiệm rà soát, kiểm dò chính xác các thông tin đăng ký của học sinh, tránh các sai sót dẫn đến làm ảnh hưởng quyền lợi của học sinh sau này.

-    Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu ở Phụ lục III) lập thành hai bản, có chữ ký xác nhận của học sinh, phụ huynh học sinh và Hiệu trưởng; trường THCS lưu giữ một bản, học sinh giữ một bản (đây là cơ sở để học sinh nộp đơn dự tuyển vào trường THPT).

-   Các trường THCS có nhiệm vụ nhận phiếu đăng ký nguyện vọng tuyển sinh của các học sinh đã học tại trường chưa được trúng tuyển vào lớp 10 các năm học trước và còn trong độ tuổi tuyển sinh.

Nhận được Công văn này, yêu cầu các đơn vị nghiên cứu, tổ chức thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình triển khai, nếu có điều gì cần trao đổi đề nghị liên hệ Sở GD&ĐT (thông qua Phòng Khảo thí-KĐCLGD, ĐT: 0234.3846063)./.

Nơi nhận:                                                                                 GIÁM ĐỐC

-  Như trên;

-  Ban Giám đốc;

-  Website của Sở;

-  Lưu: VT, KT.

Ký bởi: Sở Giáo dục và Đào tạo Email: sgddt@thuathie nhue.gov.vn

Cơ quan: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Thời gian ký: 22/05/2020

4:09:27 CH

Nguyễn Tân

Tải file 1   Tải file 2  

Số lượt xem : 237

Các tin khác